Privacy / AVG

Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk. Zonder uw schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie over u, ook uw gezinsleden of uw huisarts of zorgverzekeraar niet. De gegevens in uw dossier zijn geheim. De verwerking en bewaring van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen en er wordt gewerkt conform de beroepscode.

Bij de ingang van de praktijk is een bewakingscamera aanwezig die kan worden gebruikt voor uw veiligheid.

AVG – Privacy Statement

Mw. Griffioen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk J.G. Griffioen
Zij is te bereiken via Praktijk.griffioen@gmail.com
Met ingang van 25 mei 2018. geldt de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese Privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. (Wbp).
Praktijk JG Griffoen voldoet aan deze nieuwe wet en aan alle verplicht gestelde maatregelen hieromtrent. 
Dit zijn :
 • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten
 • het bijhouden van een register van mogelijke datalekken
 • het aantonen dat een cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.
Praktijk griffioen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Praktijk Griffioen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.
Ik ben als zelfstandige gevestigd psychiater zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan altijd. 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Griffioen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken cq invoeren in het elektronisch patiënten dossier (EPD).
let wel;
Met uw toestemming wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling een korte rapportage naar de huisarts gestuurd. 
 • Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt dit niet gedaan. 
 • Overleg met en rapportages naar de bedrijfsarts gebeurt tevens alleen met toestemming van uzelf. 
 • Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars. 
 • Aan andere personen dan huisartsen, bedrijfsartsen en behandelaars wordt geen informatie gegeven
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Griffioen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • de zorg bieden van een goed psychiater;
 • voldoen aan de beroepsmatige en wettelijke verplichtingen die hierbij horen m.b.t. administratie, dossiervorming, facturering, informatieverstrekking en onderzoek.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen behandelovereenkomst;
 • de wettelijke regeling SGGZ
Voor de bovenstaande doelstellingen legt Praktijk Griffioen de volgende persoonsgegevens van u vast:
 • Naam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • BSN-nummer;
 • Beroep;
 • Verzekering/huisarts;
 • Evt. Bedrijfsarts/werkgever;
 • Reden van aanmelding;
De wet verplicht vrij gevestigde psychiaters om een dossier aan te leggen. 
In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. 
In het dossier worden vooral de volgende gegevens vastgelegd:
 • Gegevens over gezondheid;
 • Hulpvraag;
 • Diagnose;
 • Start- en einddatum behandeling;
 • Behandelmomenten;
 • Testresultaten (ROM gegevens);
 • Officiële correspondentie met en van anderen die bij de behandeling betrokken zijn.
Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Griffioen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • van 15 jaar voor de dossiergegevens (wettelijk verplicht);
 • van 7 jaar voor de factuurgegevens (wettelijk verplicht).
Echter op uw verzoek kan uw dossier na beëindiging van uw behandeling ook vernietigd worden. U tekent daarvoor een zgn. vernietigingsverzoek wat wij dan ook wel weer 15 jaar   moeten bewaren.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Griffioen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 
door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Praktijk.griffioen@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. 
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Griffioen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Uw privacygevoelige gegevens kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving voor het e-Health programma waarmee onder andere de testen worden afgenomen (Telepsy);
 • Het verzorgen van de internetomgeving voor het veilig e-mailen tussen zorgverleners onderling (Zorgmail);
 • Het verzorgen van de internetomgeving voor het elektronisch versturen van facturen aan zorgverzekeraars (Vecozo);
 • Het pseudonimiseren van behandelgegevens aan DIS alsook testresultaten aan SVR ten behoeve van onderzoekdoeleinden (ZorgTTP).
Met deze partijen (verwerkers) zijn de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 
Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • Alleen ikzelf heb toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn computer;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak dagelijks een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken cookies die worden geplaatst omdat ze nodig zijn om deze site technisch goed te kunnen laten functioneren; 
voor het plaatsen van dit soort cookies is geen toestemming nodig.
Praktijk Griffioen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Praktijk.griffioen@gmail.com
Praktijk Griffioen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.