Praktijk

Praktijk J.G. Griffioen is een GGz-praktijk voor psychiatrie, psychotherapie en psychoanalyse.

De praktijk beschikt over een lift tot de eerste etage

Aanmelding psychiatrisch consult/advies:
Wilt u bij het eerste gesprek een verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer, identiteitsbewijs, verzekeringspasje en recente medicatie overzicht meenemen.

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een psychiatrisch consult/advies dan zie ik u een of meerdere keren (zoveel als nodig en nuttig, om te komen tot een antwoord op de vraag).

Aanmelding psychotherapie:
De intake bestaat uit enkele gesprekken, gericht op uw klachten, uw persoonlijkheid en uw wensen.

In dat gesprek gaan ik na of behandeling in mijn praktijk passend is en aansluit bij uw behoefte.

Indien ik geen passend aanbod hebben op uw zorgvraag wordt u naar de verwijzer terugverwezen, indien mogelijk met een advies voor behandeling elders.

Als er wel een passend aanbod geboden kan worden volgen in overleg met u één of meer intakegesprekken met als doel de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten te onderzoeken, zodat een (voorlopige) diagnose kan worden gesteld. Dit onderzoek omvat een aantal vragen over uw huidige situatie, achtergrond van uw klachten en over uw levensloop, want psychische problemen ontstaan vaak uit een combinatie van factoren. Soms wordt er aanvullend psychodiagnostisch onderzoek geïndiceerd. De conclusies van het onderzoek en daaraan gekoppeld het behandeladvies worden aan het einde van de intake in een adviesgesprek met u besproken. Uit het behandeladvies kan naar voren komen dat een behandeling (met uw instemming) in mijn praktijk kan worden voortgezet. In dat geval wordt een behandelplan opgesteld, waarin uw klachten, de diagnose, de aard, het doel en eventueel de duur van de behandeling centraal staan. Ook wordt het evaluatiemoment en de eventuele medicatie opgenomen.

Aanmelding Ouder-Babytherapie:

In het algemeen zal de huisarts of een andere zorgverlener U en uw kind naar mij verwijzen. Tijdens de intake verwacht ik u met uw partner en met uw baby en evt andere kinderen. Zowel tijdens de intake als de behandeling zal ik video opnames maken en deze zonodig met u bespreken. Deze opname worden ook weer gewist indien de behandeling is afgerond.

Aanmelding 0-18 jarige voor psychotherapie:

Na verwijzing van de huisarts en of een eerste lijns therapeut kunt u, uw zoon of dochter aanmelden. Samen kunnen we kijken of therapie bij mij passend is voor uw zoon of dochter. Ik heb geen overeenkomst met de gemeenten.

In geval van crisis:
Tijdens gesprekken en buiten kantoortijden ben ik niet bereikbaar. U kunt zich dan wenden tot uw huisarts of zijn vervanger. Indien nodig schakelt de huisarts, samen met u, de crisisdienst in.

Telefonisch spreekuur:

Maandag en Donderdag van 16:30 uur tot 17:00uur. Indien ik niet kan opnemen kunt u een boodschap inspreken dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook een mail sturen naar info@praktijkgriffioen.nl

Kwaliteitsstatuut:

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut, zoals dat als professionele standaard is opgenomen in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland.

In het Model Kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gegaspte zorg.

Het document is in de praktijk aanwezig en kan op uw verzoek als PDF aan u worden toegezonden.

Medisch Dossier:

Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat Praktijk JG Griffioen een medisch dossier aanlegten bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijke) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die praktijk JG Griffioenelders, met uw toestemming bij een andere medische specialist , het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met toestemming heeft opgevraagd of van u heeft ontvangen.

Gegevens uit uw dossier kunnen worden verstrekt aan andere hulpverleners zoals huisarts, apotheker of andere medisch specialist tenzij u daar uitdrukkelijke bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/ vervanging of voor intercollegiale toetsing.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie en accountantscontrole . Ook worden gegevens uit u dossier aan derdern verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgesteld ( oa zorgverzekeraars.

De bewaartermijn van het dossier is wettelijk vastgesteld. Het is mogelijk op uw verzoek het dossier te laten vernietigen